Dienst Verlenings Document (DVD)

Ons Dienst Verlenings Document (DVD) vindt u hier.

Tevens treft u consumenten informatie aan over het provisieverbod per 1-1-2013 vanuit de AFM en vanuit Adfiz

 

Aanvullende informatie over ons kantoor::

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien hoe onze aanpak hierbij is.

In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij ons kantoor: Gildenhof Assurantie & Advies. In deze dienstenwijzer vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.
Wij willen voor u goed bereikbaar zijn. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Postadres (tot uiterlijk 30-10-2018 daarna via via bezoekadres): 

Postbus 749, 3900 AS  VEENENDAAL

Bezoekadres: Europaplein 705, 3526 WP  UTRECHT
Tel  : 0318 580888 
 
Internetadres: www.gildenhof.nl
E-mail: info@gildenhof.nl

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag zijn wij gesloten.

Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons voice mail systeem. Tevens meld het antwoordapparaat een telefoonnummer wat u kunt bellen bij spoedgevallen, overlijden, of ingrijpende schade.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), verzoeken wij u deze ook te bevestigen per post of e-mail
(info@gildenhof.nl).


Onze kwaliteit

1. Ons kantoor staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons een vergunning gegeven op de volgende gebieden:

 • schadeverzekeringen
 • levensverzekeringen
 • hypotheken
 • spaarrekeningen
 • elektronisch geld
 • betaalrekeningen

Ons kantoor is ingeschreven in het Wft register onder nummer 12004855.
Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).
2. Ons kantoor is aangesloten of heeft medewerkers die inschreven bij :

 • Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid)
 • SEH (Stichting Erkend Hypotheekadviseur)
 • FFP (Register Gecertificeerd Financieel Planners)
 • RAIA (Register Adviseur In Assurantiën)
 • RPA (Register van Pensioenadviseurs)

3. Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij één of meer organisaties die van haar (hun) leden een bepaalde kwaliteitsnorm eist. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewer-kers op peil wordt gehouden.
4. Wij zijn in het bezit van relevante diploma’s en certificaten.
5. Onze (assurantie)adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
6. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.
7. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 09102176.

Korte kennismaking

1. Wij, Gildenhof Assurantie & Advies, zijn adviseurs op het gebied van verzekerin-gen en overige financiële diensten. Onze advisering begint om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij ad-viezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzeke-ringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.
3. Gildenhof Assurantie & Advies is opgericht in 1999, maar is voortgekomen uit het samengaan van vier kantoren die reeds decennia lang werkzaam waren als financiële dienstverleners door het hele land. Ons kantoor is met name actief onder vrije beroepsbeoefenaren en het MKB.

Onze dienstverlening

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders.
Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan
schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door
bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te
financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de
bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar, aangaat. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de
lening vervroegt af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u
belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiële instellingen om
te komen tot een voor u passende offerte.

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaar-rekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloop-regeling. Ook op dit terrein mogen wij u met raad en daad bijstaan in de fase van advisering.

Hoe komen wij tot een advies

Adviesvrij:
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Dat is ook één van de vereisten om te worden toegelaten tot onze branchevereniging, de Adfiz.

Ondernemersvrijheid:

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders:

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.
Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit altijd vooraf.

Hoe zit het met onze kosten

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken de afsluitprovisie.
De premie of de afsluitprovisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.
 Wat verwachten wij van u

1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Hiervoor zijn wij dan niet aansprakelijk te stellen.
2. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij hiervan op de hoogte gebracht worden. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met
4. betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons door-geeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd
blijven.
5. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onder-werpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van
bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van
inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of
wijziging in elders lopende verzekeringen.
6. Wij onderhouden voor u alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse
communicatie met de verzekeraar.
7. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Klachten

1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
3. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u informatie over onze
interne klachtenprocedure dan kunt u die bij ons opvragen.
4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij één van de volgende instanties:

a. Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KifiD)
Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, tel. : (070) 333 89 99 fax: (070) 333 89 00, www.kifid.nl
b. Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH); www.seh.nl


5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.